Kontakt

Klinfo.hr portal otvoren je za sva vaša pitanja i komentare te spreman na svaki oblik suradnje. Stoga nam pišite, predlažite nam nove teme i rubrike, hvalite nas ili kudite. Zahvalni smo na svakoj povratnoj informaciji ili prijedlogu!

Za pitanja vezana uz portal i njegove sadržaje pišite nam na:

info@klinfo.hr

Za pitanja vezana uz oglašavanje i poslovnu suradnju pišite nam na:

oglasavanje@klinfo.hr

digital.sales@rtl.hr

 

* * * * * * * * * * *

Kontakt podatci

Adresa:
Evenio d.o.o.
Augusta Cesarca 5
HR 42000 Varaždin

MBS: 2397412
OIB: 69863470363

Račun u Raiffeisenbank Austria d.d.

Broj računa: 2484008 – 1104763506
IBAN: HR7624840081104763506
SWIFT: RZBHHR2X

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem 070084826
Temeljni kapital: 21.000,00 uplaćen u cijelosti
Članovi društva: Jelena Kovačić, Jelena Brezovec
Direktori: Jelena Kovačić, Jelena Brezovec