Konvenciju o pravima djeteta je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1989. godine na današnji dan 20. studenoga, pa se ove godine širom svijeta obilježava njezina 25. obljetnica. Konvencija sadrži univerzalne standarde koje država stranka mora jamčiti svakom djetetu i predstavlja sveobuhvatni sporazum o ljudskim pravima i pravni instrument za promicanje i zaštitu prava djece kojega je potvrdilo 194 države. Republika Hrvatska kao stranka Konvencije o pravima djeteta od 1991. godine, uvrstila se među one napredne zemlje koje su preuzele obvezu osiguranja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Dan prihvaćanja Konvencije značajan je povijesni događaj ne samo zbog toga što su djeca po prvi put prepoznata kao nositelji prava u međunarodnom ugovoru, već predstavlja iskorak  prema aktivnom zagovaranju dječjih prava koje je dovelo do sustavne promjene u njihovom ostvarivanju. Konvencija o pravima djeteta u sebi nosi optimizam i viziju svijeta u kojem sva djeca mogu uživati u djetinjstvu i razvijati svoje potencijale. Iako je pridonijela značajnom napretku u ostvarivanju dječjih prava, izazovi i dalje ostaju.

Obilježavanje 25 godina Konvencije izvrsna je prilika da se podsjetimo na našu zajedničku odgovornost u osiguravanju bolje budućnosti djece poštivanjem njihovih prava i odgovaranjem na njihove potrebe. Pred svakim od nas stoji odgovornost uvažavanja djece kao ravnopravnih članova društva. Djeca ne mogu i ne smiju biti ostavljena da se sama izbore za svoja prava. Stoga, promicanje prava djece traži angažman i promjenu društva u cjelini, uvažavajući vrijednosni sustav i odgojnu klimu. To zahtjeva od odraslih da propituju prirodu svoje odgovornosti za djecu, ali i da prepoznaju vrijednost njihovih iskustava, pogleda i briga.

Republika Hrvatska slavi 25 godina Konvencije dodjelom 10. jubilarne Nagrade za promicanje prava djeteta za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece.

Izvor: Mspm.hr